คู่มือ ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขนำโชค เลขมงคล ตอนที่ 1


ทำนายฝัน แต่ละความฝันแตกต่างกันออกไปและอักษรในภูมิอายุช่วยเสริมและแก้ไขในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ สามารถตีเป็นเลข  เลขเด็ด ,เลขนำโชค, เลขมงคล หากท่านต้องการให้ตัวท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ซึ่งการไม่มีโรคถือเป็นสิ่งวิเศษ การใช้อักษรในภูมิอายุมานำหน้าชื่อก็เหมือนกับว่าท่านได้พรคุ้มภัยติดตัว สำหรับเด็กที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อแรกเกิด ก็เหมาะจะใช้เป็นอักษรนำหน้าชื่อ เพื่อแก้ไขเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้เด็กเติบโตโดยมีพลานามัยที่สมบูรณ์

 

คู่มือ-ตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ-ทำนายฝัน-เลขเด็ด-เลขนำโชค-เลขมงคล-ตอนที่-1

 

ทำนายฝัน พร้อม เลขเด็ด เลขนำโชค เลขมงคล มีอะไรบ้าง ดังนี้

จารวี (จา - ระ - วี) หมายถึง ผู้ที่มีความงาม เด่นด้วยภูมิมูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง แวดล้อมด้วยผู้ให้ความอุปถัมภ์ มากด้วยมิตรดีเกื้อหนุน เลขนำโชค ๒๔

 

จารุนันท์ (จา – รุ – นัน) หมายถึง มีความงดงามเป็นเลิศ เด่นด้วยภูมิเดซ มูละและมนตรี เสริมในเรื่องอำนาจวาสนา แวดล้อมด้วยผู้ให้การอุปถัมภ์ เลขนำโชค ๓๖

 

จารุณี (จา - รุ - นี) หมายถึง สาวงาม เด่นด้วยภูมิอายุ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อายุมั่นขวัญยืน มากด้วยทรัพย์สินมากด้วยผู้เกื้อหนุน เลขนำโชค ๒๔

 

จิดาภา (จิ - ดา - พา) หมายถึง รัศมีความรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีตำแหน่งหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขนำโชค ๑๔

 

จินดารัตน์ (จิน – ดา - รัด) หมายถึง ผู้นำพาไปสู่ความประเสริฐเด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่ยำเกรง มากด้วยเสน่ห์ เลขทำนาย ๔๒ เลขนำโชค 

 

จิณณะ (จิน - นะ) หมายถึง ผู้ประพฤติชอบ เด่นด้วยภูมิอายุและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ แวดล้อมด้วยผู้อุปถัมภ์ เจริญรุ่งเรืองในการงาน เลขนำโชค ๒๔

 

จิรทีปต์ (จิ - ระ - ทีบ) หมายถึง ความรุ่งเรืองตลอดกาล เด่นด้วยภูมิเดช ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยยศและบารมี มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เลขทำนาย ๓๖

 

จิรฐา (จิ - ระ - ถา) หมายถึง ผู้ที่มีฐานะมั่นคง เด่นด้วยภูมิอายุ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยเงินทอง ปราศจากโรคภัย มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขทำนาย ๒๔

 

ทำนายฝัน 

จิรณัฐ (จิ - ระ - นัด) หมายถึง ผู้มีปัญญา เด่นด้วยภูมิอายุมูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินมากด้วยผู้อุปถัมภ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เลขทำนาย ๓๒

 

จิรเดช (จิ - ระ - เดด) หมายถึง ผู้ดำรงไว้ซึ่งอำนาจ เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่ยำเกรงรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติ เลขทำนาย ๑๙

 

จิรภัทร (จิ - ระ - พัด) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งความดีงาม เด่นด้วยภูมิเดช ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านเป็นที่นับหน้าถือตา เป็นที่ยำเกรงมีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ เลขทำนาย ๒๔

 

จิรนันท์ (จิ - ระ - นัน) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งความสุข เด่นด้วยภูมิเตซ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา แวดล้อมด้วยผู้อุปถัมภ์ มากด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขทำนาย ๔๒

 

จิรัฏฐ์ (จิ - รัด) หมายถึง ความถาวร เด่นด้วยภูมิอายุ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน มากด้วยเสน่ห์เป็นที่รักของผู้พบเห็น การงานมั่นคง เลขทำนาย ๔๑

 

เลขนำโชค จิรายุ (จิ - รา - ยุ) หมายถึง มีอายุยืน เด่นด้วยภูมิมูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน แวดล้อมด้วยผู้ให้การอุปถัมภ์ ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู มากด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขทำนาย ๒๔

 

จุฑาทิพย์ (จุ - ทา – ทิบ) หมายถึง มงกุฎของเทวดา เด่นด้วยภูมิมูละ ศรี เดช และอายุ เกื้อหนุนให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกด้านสุขภาพแข็งแรง ดำเนินชีวิตด้วยความผาสุก เลขทำนาย ๔๑

 

จุฑารัตน์ (จุ - ทา - รัด) หมายถึง มงกุฏที่ประดับด้วยแก้วอันมีค่า เด่นด้วยภูมิอายุ เดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านเป็นที่ยำเกรง มากด้วยบารมี มากด้วยเงินทอง การงานมั่นคง เลขทำนาย ๓๖

 

ทำนายฝัน

จุฑามาศ (จ - ทา - มาด) หมายถึง ปืนหรือมงกุฎที่ทำจากทอง เด่นด้วยภูมิอายุ ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านราบรื่นในหน้าที่การงานมากด้วยเกียรติและชื่อเสียง เลขทำนาย ๒๔

 

จุไรรัตน์ (จุ - ไร - รัด) หมายถึง ผู้มีผมสวยงาม เด่นด้วยภูมิเดชมูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยบารมีและอำนาจ แวดล้อมด้วยผู้เกื้อหนุน รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เลขทำนาย ๔๕

 

ฉันท์ทัต (ฉัน - ทัด) หมายถึง ความพึงพอใจ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านเป็นที่ยำเกรง มากด้วยบารมีและอำนาจ แวดล้อมด้วยผู้เกื้อหนุน หน้าที่การงานมั่นคง เลขทำนาย ๓๒

 

ชญาณี (ชะ - ยา - นี) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งสติปัญญา เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เลขทำนาย ๑๙ เลขนำโชค 

 

ชญาภา (ชะ - ยา – พา) หมายถึง ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มากด้วยผู้เกื้อหนุนแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขทำนาย ๙

 

ชนรดี (ชน - ระ – ดี) หมายถึง ผู้เป็นที่ยินดีของปวงชน เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง มากด้วยอำนาจวาสนาและผู้อุปถัมภ์ เลขทำนาย ๑๙

 

ชนมภูมิ (ชน - มะ - พูม) หมายถึง ผู้เกิดในที่เจริญแล้ว เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่ยำเกรงนำมาซึ่งเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล เลขทำนาย ๒๔

 

ชนันธร (ชะ - นัน - ทอน) หมายถึง ผู้ค้ำจุน เด่นด้วยภูมิเดชมูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน มากด้วยวาสนา แวดล้อมด้วยผู้เกื้อหนุน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง เลขทำนาย ๒๔

 

ทำนายฝัน 

ชนานันท์ (ชะ - นา – นัน) หมายถึง เป็นที่ยินดีของปวงชน เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยอำนาจและบารมี ผู้คนให้ความยำเกรง เลขทำนาย ๓๒

 

ชนิตรา (ชะ - นิด – ตรา) หมายถึง ผู้ให้กำเนิด เด่นด้วยภูมิเดชมูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินแวดล้อมไปด้วยผู้เกื้อหนุน เลขทำนาย ๑๙

 

ชมนาด (ชม - มะ - นาด) หมายถึง ชื่อของไม้ที่มีกลิ่นหอมเด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านเป็นที่ยำเกรง มากด้วยเกียรติยศและชื่อเสียง ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู เลขทำนาย ๑๔

 

ชยพล (ชะ - ยะ - พน) หมายถึง ชนะด้วยพลัง เด่นด้วยภูมิศรีและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เป็นที่ภาคภูมิใจของตระกูลเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เลขทำนาย ๒๔

 

ชยุตรา (ชะ - ยุด - ตรา) หมายถึง ชนะด้วยสิ่งที่ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน รุ่งเรืองเงินทอง เลขทำนาย ๑๙

 

ชลธี (ชน - ละ - ที) หมายถึง มหาสมุทร เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน มากด้วยอำนาจวาสนา แวดล้อมด้วยผู้ให้ความอุปถัมภ์ เลขทำนาย ๑๙

 

ชลพินท์ (ชน - ละ - พิน) หมายถึง หยาดน้ำค้าง, หยดน้ำ เด่นด้วยภูมิเดช ศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล เลขทำนาย ๓๖

 

ชวนันท์ (ชะ - วะ - นัน) หมายถึง ผู้มีปัญญาเหนือผู้อื่น เด่นด้วยภูมิเดช มูละ และมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้รับความยำเกรง มากด้วยเงินทอง การงานมั่นคง เลขทำนาย ๓๒

 

ทำนายฝัน เลขเด็ด

ชวโรจน์ (ชะ - วะ - โรด) หมายถึง ผู้เจริญด้วยปัญญา เด่นด้วยภูมิเดช มูละ และมนตรี เสริมให้ท่านเป็นที่รักและเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ชีวิตราบรื่น รุ่งเรืองในทรัพย์สิน เลขเด็ด ๓๖

 

ชีวานนท์ (ชี - วา - นน) หมายถึงชีวิตที่มีความสุข เด่นด้วยภูมิเดช มูละ และมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง มีอำนาจวาสนา มากด้วยมิตรและบริวารที่ดี เลขทำนาย ๓๖

 

ชุติพนธ์ (ซู - ติ - พน) หมายถึง ผู้นำพาความรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิเดซ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขทำนาย ๓๖

 

ชุติมันท์ (ชุ - ติ - มัน) หมายถึง ผู้เจริญรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิเดชศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มากด้วยอำนาจบารมีแวดล้อมด้วยผู้เกื้อหนุน เลขทำนาย ๓๖

 

ชเยศ (ชะ - เยด) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิมูละ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้หน้าที่การงานราบรื่น ชีวิตมีแต่ความผาสุก แวดล้อมไปด้วยผู้อุปถัมภ์ ชีวิตปราศจากอุปสรรค เลขทำนาย ๑๙

 

ชโนทัย (ชะ - โน - ไท) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิเดซ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ เลขทำนาย ๒๔

 

ญาณวุฒิ (ยา – นะ - วุด) หมายถึง ผู้คงไว้ซึ่งความรู้ เด่นด้วยภูมิอายุ มูละ และมนตรี เสริมให้ชีวิตของท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู เลขทำนาย ๒๔

 

ญาณาธร (ยา – นา - ทอน) หมายถึง ผู้สร้างปัญญา เด่นด้วยภูมิอายุ เดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ปราศจากโรคภัย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เลขทำนาย ๑๙

 

ญานิน (ยา - นิน) หมายถึง ผู้มีปัญญามาก เด่นด้วยภูมิอายุ เดชและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยผู้ให้ความอุปถัมภ์ อายุมั่นขวัญยืนมากด้วยอำนาจวาสนา เลขทำนาย ๑๙

 

เลขนำโชค

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิอายุ

ภูมิอายุของท่านที่เกิดวันอังคาร คือพระพุธ(๔) ชื่อโสณนาม ประกอบด้วยอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกัน นั่นก็คือ ฏ, ฏ, ฐ, ณ เพราะทั้งสี่ตัวตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์

ฎ, ณ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๕ เทียบได้กับพระพฤหัสบดีเป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน

ฏ, ฐ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๙ เทียบได้กับพระเกตุ เป็นศุภเคราะห์

 

ทำนายฝัน ชื่อที่คัดสรรแล้ว

ฐปิตา (ถะ - ปิ - ตา) หมายถึง ผู้มีความพยายาม เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมนตรี เสริมให้ชีวิตของท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มากด้วยมิตรและบริวารที่ดี แวดล้อมด้วยผู้ให้การอุปถัมภ์ เลขทำนาย ๑๙